[ps视频教程] 用PHOTOSHOP抠图并不难快速抠图的万用妙法什么图都能搞定带素材

20200429.jpg

课程简介:    
1  这就是去背.avi        24.31 MB
10  交叉选取.avi        12.97 MB
11  选取范围选项.avi        18.82 MB
12  反转选取范围.avi        9.39 MB
13  微调矩形选框工具范围.avi        18.78 MB
14  多边形套索工具.avi        10.63 MB
15  磁性套索工具——调整色彩范围.avi        14.49 MB
16  套索工具——调整颜色与饱和度.avi        14.35 MB
17  调整椭圆选取范围.avi        13.15 MB
18  快速选择工具.avi        32.22 MB
19  裁剪工具的透视功能.avi        12.40 MB
2  糟糕,我没有基础耶.avi        12.54 MB
20  选取范围的羽化控制.avi        15.23 MB
21  以快速蒙版模式编辑.avi        25.85 MB
22  编辑快速蒙版.avi        40.64 MB
23  存储选区.avi        19.02 MB
24  存储为包含选取范围的PSD格式文件.avi        11.95 MB
25  载入选区.avi        7.19 MB
26  调整以快速蒙版模式编辑的色彩.avi        13.64 MB
27  改变通道色彩.avi        8.84 MB
28  使用通道选取.avi        24.11 MB
29  通道可以表现对比.avi        14.37 MB
3  GIF格式的限制.avi        9.95 MB
30  通道对比不够,自己来.avi        19.13 MB
31  观察图层蒙版.avi        7.82 MB
32  超弹性图层蒙版.avi        71.80 MB
33  四个步骤搞定去背.avi        22.82 MB
34  去背首部曲-复制背景图层.avi        3.94 MB
35  去背二部曲-魔棒工具.avi        28.87 MB
36  去背二部曲-磁性套索工具.avi        18.08 MB
37  去背二部曲-快速选择工具.avi        11.23 MB
38  去背三部曲-以快速蒙版模式编辑.avi        25.67 MB
39  去背最终曲-图层蒙版.avi        40.71 MB
4  魔棒(一)单一选取.avi        8.06 MB
40  手工涂抹较难展现平整边线.avi        8.85 MB
41  添加到路径区域路径范围.avi        13.71 MB
42  修改路径锚点位置.avi        16.68 MB
43  存储路径.avi        21.50 MB
44  路径图层蒙版.avi        14.38 MB
45  减少路径蒙版范围.avi        12.90 MB
46  路径曲线-基础班.avi        11.60 MB
47  变换圆形路径.avi        11.50 MB
48  路径曲线-进阶技巧.avi        16.49 MB
49  路径曲线-锚点转换工具.avi        14.91 MB
5  魔棒(二)多重选取.avi        9.29 MB
50  路径曲线-加减锚点.avi        17.96 MB
51  路径曲线-综合练习.avi        19.14 MB
52  路径图层蒙版混搭运用.avi        32.48 MB
53  人物去背-创意路径.avi        130.35 MB
54  简单拍照法.avi        10.56 MB
55  调整照片明暗.avi        31.12 MB
56  去背秘技-图层混合.avi        16.02 MB
57  置入-智能对象限制.avi        12.39 MB
58  改变商品颜色.avi        31.57 MB
59  商品质感(一)反射倒影.avi        29.31 MB
6  魔棒(三)加减选取.avi        6.23 MB
60  商品质感(二)侧面倒影.avi        35.32 MB
61  商品质感(三)自制投影.avi        49.40 MB
62  快速漂浮投影.avi        11.99 MB
63  投影不简单.avi        15.11 MB
64  图层样式.avi        17.51 MB
65  文字与设计.avi        7.89 MB
66  海报版面(一)网页用.avi        6.19 MB
67  海报版面(二)印刷用.avi        8.42 MB
68  经典海报-阶段说明.avi        2.57 MB
69  建立海报底图.avi        20.44 MB
7  选取透明图层上的图形.avi        9.55 MB
70  产品色块.avi        14.23 MB
71  对齐产品色块.avi        4.46 MB
72  群组相同性质图层.avi        5.10 MB
73  版权保护线.avi        12.14 MB
74  版权通联文字.avi        7.12 MB
75  水印文字效果.avi        8.00 MB
76  弯曲标题文字.avi        8.11 MB
77  产品说明文字.avi        10.98 MB
78  图片版权宣告.avi        7.12 MB
79  移除图像污点(一).avi        15.77 MB
8  为选取范围填充颜色.avi        10.60 MB
80  移除图像污点(二).avi        44.62 MB
81  恶补课程(一)路径去背.avi        23.44 MB
82  恶补课程(二)版面色彩控制.avi        8.11 MB
83  恶补课程(三)透明瓶身.avi        22.25 MB
84  恶补课程(四)圆点底纹.avi        11.61 MB
9  魔棒工具各项参数详解.avi        11.07 MB
下载地址

飞蚂蚁模板网版权1